Oppstart av planarbeid

I MEDHOLD AV LOV OM PLANLEGGING OG BYGGESAKSBEHANDLING (PBL) § 12-8 VARSLES DET AT DET SKAL SETTES I GANG DETALJREGULERING FOR GNR. 164/ BNR. 955 M. FL., «WESSELSTUEN», ØVRE OLE BULLS PLASS 6 OG ENGEN 2, BERGEN KOMMUNE.

AS Dikterstuerne er tiltakshaver.b+b arkitekter as og Plan Vest Bergen As er konsulenter for reguleringsplanarbeidet.

 

Planomradet omfatter hele gnr. 164/ bnr. 955 Øvre Ole Bulls plass 6 og Engen 2, samt offentlige arealer som fortau og gate i Engen, Øvre Ole Bulls plass og Vaskerelvsmauet. Planområdet er avgrenset som visti kartutsnittet, og er på ca. 33 daa.

 

Området er i dag regulert i Kommunedelplan for sentrum (planID 15780000) gjeldende fra 12.10.2001. I arealdelen er området regulert til blandet sentrumsformål, definert som at byutviklingsområde med krav om utarbeidelse av reguleringsplan. Wesselstuen er definert som en bygning med høy antikvarisk verdi.

 

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for et glasstilbygg på Wesselstuen på deler av fasaden som vender mot Øvre Ole Bulls plass. Øvrige arealer reguleres i henhold til dagens bruk av området.

 

Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Innspill eller merknader som angår planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig til: Plan Vest Bergen As, Domkirkegaten, 5017 Bergen, eller på e-post tilpost@planvestbergen.no innen 1. juli 2012.

 

Mer informasjon kan du få ved å kontakte Plan Vest Bergen As på tlf. 55 31 95 00.

 

 

Datert: BERGENS TIDENDE Onsdag 16. mai 2012

meny mail instagram map Holbergstuen Twitter